СВЕТЛИННО ТЯЛО

Зрънцето, от което е възникнала нашата Вселена, е съдържало в себе си потенциала да създаде милиарди галак¬тики. Предпоставките за възникването на живота са същест-вували още в първичния океан на охлаждащата се Земя, а потенциалът за съзнателен живот се е съдържал още в пър¬вите организми, появили се на нашата планета. Нашите най-ранни човешки прародители са носели в себе си семе¬ната на възможностите за себенадминаване, описани в тази книга. Тук искаме да ви запознаем с още един потенциал, който ако бъде актуализиран, ще продължи по-нататък изу¬мителното еволюционно развитие. Ние вече надзърнахме накратко в него. Той се съдържа в тайнствените отношения между душа, разум и тяло.

Накратко казано, ние предполагаме, че с появата на на¬шите новозараждащи се способности, които до определена степен ще променят физическите ни функции, постепенно ще се роди едно ново, светлинно тяло. Знаем, че тази идея е твърде радикална. Даваме си сметка, че на много хора тя ще се стори съвсем недостижима. Обаче предусещането за него отдавна е налице, както и доказателствата, че то е започна¬ла да се проявява у някои хора.

Едновременна еволюция на ум и тяло

Новите способности на нашите животински предци са ставали възможни благодарение на изменения - по-малки или по-големи - в техните телесни структури и процеси. Можем да предположим, че аналогични промени в нас, пос¬тигани по-скоро чрез практически упражнения, отколкото чрез естествен подбор, ще съпътстват и ще подкрепят трай¬ната реализация на нашите новозараждащи се възможности. Това предположение се подкрепя от някои съвременни на¬учни открития и от познанията в областта на съзерцанието, отнасящи се до телесните промени, участващи в разширява-нето на съзнанието. Като се позоваваме както на съвремен¬ните открития, така и на ученията в областта на съзерцание¬то, можем да започнем да си представяме телесните измене¬ния, които биха съпътствали по-нататъшното развитие на нашите по-висши способности, като имаме предвид, първо, че езотеричните сведения за телесна трансформация, макар често пъти да изглеждат твърде чудновати, всъщност отра¬зяват действителни промени на физическите структури, все още непознати на науката; второ, че свръхестествените спо¬собности, подобно на техните нормални съответствия, изис¬кват определени типове структури и процеси; и, трето, че ние можем да екстраполираме вече установените чрез съв¬ременни научни изследвания физиологически промени към предполагаемите телесни изменения, които би изисквала една промяна от по-висока степен. Съвременната медита¬ция, хипнозата, изследванията в областта на обратната биовръзка например са разкрили голям брой соматични про¬мени, които улесняват обогатяването на поведението и съз¬нанието, а съвременните изследвания показват, че неврогенезата, т.е. създаването на нови мозъчни клетки у възраст¬ните, наистина се извършва, било то за да улесни новите ви¬дове функциониране, или да подпомогне възстановяването на стари способности, загубени поради нараняване или бо¬лест.

Изключителната гъвкавост, която демонстрират някои йоги, атлети и светци, както и изумителната подвижност на някои танцьори и шамани показват, че мускулите, сухожи-лията и тъканите при определени условия имат изключи¬телна сила и еластичност. Могат ли такива способности да достигнат още по-съвършени нива?

Т. нар. състояние кундалини, известно в индуистката и будистката религиозна традиция, incendium amoris при ка¬толическите светци и тумо при тибетските йоги, както и многото енергийни мутации, които описахме в глава втора, могат всъщност да освобождават телесни сили, които нау¬ката все още не може да обясни. Очевидно при подобни случаи имаме енергии, които възникват от промяна в най-основните телесни елементи. Това свръхестествено прест¬руктуриране в тялото може да повлече промени в атомите и молекулите, които да изменят неговия облик, чувствител¬ността и капацитета на тъканите и клетките. Ако това наис¬тина се окаже така, невъзможно е да се предвиди какви те¬лесни промени може да предизвика трансформативната практика. Прогнозите за възможността за подобни мутации съществуват отдавна в легенди, митове и религиозни докт¬рини, като например вярата на Римокатолическата църква в триумфа на тялото.